Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 6. 12. 2022

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 6. 12. 2022

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 6. 12. 2022

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 6. 12. 2022

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 6. 10. 2023

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 18. 10. 2023

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 11. 2. 2024

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 7. 3. 2024

Žádost dle Zákona 106/1999 ze dne 7. 3. 2024