Výstavní prostor galerie Alternativa je určen pro prezentaci aktuálních uměleckých přístupů.

Je otevřen všem druhům výtvarného umění, přičemž se zaměřuje především na projekty vnášející do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu, experimentující s daným médiem, rozšiřující výstavní formát a vyhledávající nové formy a způsoby komunikace s diváky.

Galerie Alternativa zahájila činnost v roce 2005 se záměrem prezentovat především tvorbu mladých, často ještě nepříliš známých, výtvarníků. Snažila se o vytvoření určité protiváhy vůči tradičně prezentovanému umění starších a uznávaných umělců. Pozornost zde byla věnována též projektům představujícím umění, které se určitým způsobem vztahovalo k regionu.
V současnosti se koncept výstavního prostoru již nevymezuje věkem umělce ani územím.

Prezentované projekty jsou vybírány komisí z návrhů předložených na základě veřejné výzvy.

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DO GALERIE ALTERNATIVA NA ROK 2021

Pro realizaci v galerii ALTERNATIVA v roce 2021 vybrala komise ve složení Jana Baierová, Lucie Bílková, Lucie Nováčková, Daniel Novák, Ilona Staňková z celkem 46 přihlášených tyto projekty (v libovolném pořadí):

Karíma Al-Mukhtarová, Martin Pondělíček – Nevšední všednosti, kurátor Radek Wohlmuth

Štefan Uhrecký, kurátor Petr Kovář

Ester Knapová – Malí Indiáni, kurátor Petr Vaňous

Ema Lančaričová, Veronika Šmírová – Nevidené, kurátorka Dominika Chrzanová

Miroslav Hašek, Silvie Milková, Pavel Mrkus - Ráj je vždy jen věcí volby, kurátorka Eva Mráziková

Zuzana Růžičková - Gáza

Petra Švecová - Okamžiky věčných chvil, kurátor Jiří Kovanda

 

Autorům vybraných projektů gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast ve výzvě.
Věříme, že s mnohými budeme mít možnost v budoucnu spolupracovat při jiné příležitosti.

plánek galerie ALTERNATIVA

ZA BUKEM

doprovodný program / experimentální dramaturgie

Obsah a cíl, kurátorská koncepce

Převážně, avšak nikoliv výlučně jako doprovodný program galerie Alternativa vznikla v průběhu roku 2020 dramaturgie s názvem Za bukem.  Rádi bychom prostřednictvím této dramaturgické linie představili cyklus způsobů a cest, jakými se chceme zamýšlet nad tématy, jež reflektují jednotlivá umělecká díla či výstavy v odlišných dramaturgiích OGV. Prakticky dramaturgie Za bukem představí pásmo přednášek, moderovaných diskusí, autorských čtení, rozhovorů, performance a intervencí, které si kladou za cíl proměnit OGV v živé místo, rozpoutat debatu nejen o současném umění a nenásilnou formou přiblížit klíčová témata současného umění regionálnímu publiku. Dlouhodobě pokládáme fakt, že se současné umění stalo nesrozumitelným a tím pádem i nepřístupným poloodbornému až laickému publiku, za naprosto nepřípustný. Uzavřenost současného umění vůči často málo poučenému publiku pak v rámci OGV chceme nahradit otevřeností nejen prostřednictvím edukačních programů či běžných komentovaných prohlídek, ale také vznikem (diskusní) platformy, která přístupnou a živou formou umožní přímý kontakt s tvůrci, kurátory a teoretiky, a nenásilně přiblíží to nejaktuálnější ze současného umění často laické veřejnosti, a to včetně aktuálních, často aktivisticky laděných témat.

Název dramaturgie Za bukem se odkazuje k nejikoničtějšímu stromu Jihlavy, dvousetletému červenému buku umístěnému vedle kostela sv. Jakuba - prakticky na půl cesty mezi dvěma budovami galerie. Každá z těchto dramaturgií bude završena neformálním setkáním, či přemýšlením právě za zmíněným bukem, které může a nemusí tematicky doplnit předcházející program spojený s některou z výstav. Právě fenomén zamýšlení se nad určitým tématem je nosnou myšlenkou dramaturgie, vážící se k jednotlivým výstavním projektům, jež se bude snažit uchopit z širšího úhlu pohledu, zasadit do kulturního kontextu, či v některých případech prohloubit jejich význam.

V případě, že se omezení budou opakovat, či budou trvat velmi dlouho, právě dramaturgie Za bukem je více než vhodná k přemístění do digitálního prostředí, a tak bude také v případě nutnosti prezentována – jako online diskuse, kulaté stoly, intervence. Zároveň, i název dramaturgie jaksi volně odkazuje k ustálenému rčení „číhat za bukem“.  V rámci OGV hodláme číhat nejen za bukem, až se přežene koronavirová pandemie, a připravovat se na lepší časy, ale také číhat na nové nápady a spojení, jež z přemýšlení za bukem, jež je nedílnou součástí této dramaturgie, vzejdou.

Přínos pro obor

Za nedílnou součást dramaturgie Za bukem pak chápeme propojování umělců regionálních s etablovanými umělci, kurátory a teoretiky, případně vědci ze souvisejících oborů v rámci moderovaných debat, intervencí i performancí. Věříme, že rozšiřování pole umění o tematicky spřízněné vědní obory přispěje k přiblížení často obtížně srozumitelného současného umění laické veřejnosti. Dramaturgie Za bukem je dostatečně pestrá, zahrnuje i malé intervence do dosud galerijně nevyužívaných prostor galerie (foyer, schodiště), jež čas od času budou doplňovat výstavy etablovaných umělců (ale i naopak) a přispějí k uchopení galerijních prostor jako živého prostoru. Vzhledem k faktu, že v Jihlavě není podobně uchopovaný prostor, cílící na živou prezentaci současného umění, věříme, že podobně laděná dramaturgie, byť ve formě doprovodného programu, je v městě se dvěma uměleckými školami, s nimiž galerie dlouhodobě spolupracuje, více než žádoucí.

Autorkou konceptu a kurátorkou dramaturgie Za bukem je Lucie Nováčková (novackova@ogv.cz).