NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vážený návštevníku,
vítáme Vás v Oblastní galerii Vysociny v Jihlave. Posláním naší instituce je zprostredkovávat vám umení a zároven jej uchovávat a chránit pro budoucí generace. Venujte proto pozornost následujícím rádkum:

Vážený návštěvníku,
vítáme Vás v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Posláním naší instituce je zprostředkovávat vám umění a zároveň jej uchovávat a chránit pro budoucí generace. Věnujte proto pozornost následujícím řádkům:

1. Návštěvní řád upravuje podmínky provozu a je platný ve výstavních a veřejnosti přístupných prostorách Oblastní galerie Vysočiny (dále jen OGV). Vstupem do výstavních prostor vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto návštěvním řádem.

2. Návštěvník OGV je povinen dodržovat návštěvní řád a řídit se instrukcemi pracovníků OGV. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen.

3. Výstavní prostory jsou zpravidla pro veřejnost přístupné v otevírací době, uvedené na webových stránkách OGV (www.ogv.cz), na budově OGV, případně v tisku a dalších médiích.

4. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč, bezhotovostní platba zatím není možná. Vstup do výstavních prostor OGV je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Nárok na slevu na vstupném nebo na volný vstup zjistí návštěvník na pokladně nebo na webových stránkách OGV (www.ogv.cz).

5. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby. Galerii Alternativa a IGLOO je možno navštívit nejpozději 15 minut před ukončením návštěvní doby. Návštěvníci musí prostory galerie opustit do doby, kdy se galerie zavírá.

6. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30×40 cm nebo delších než 40 cm s výjimkou kompenzačních pomůcek. Do sálů může návštěvník vejít s kabelkou, s brašnou přes rameno. Oděv nesený přes ruku je nutno odložit v šatně. Za cenné věci uložené v zavazadle či oblečení neodpovídají pracovníci galerie, návštěvník si je může vzít s sebou.

7. Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb může být zaznamenáván kamerovým systémem, instalovaným k ochraně výstavních prostor a exponátů.

8. Je zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny.

9. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní a se zvířaty, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.

10. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je zakázána v celém objektu OGV.

11. Návštěvníci svým chováním neruší ostatní. Ve výstavních prostorách je zakázáno jíst a pít.

12. Koncerty, přednášky a další kulturní akce probíhají v OGV na základě dohody a spolupořadatel respektuje provozní a bezpečnostní podmínky OGV.

13. Za děti po celou dobu návštěvy OGV ručí zákonný zástupce.

14. Pedagogové, kteří se účastní se svými žáky prohlídek expozic a jiných doprovodných programů, se nezbavují odpovědnosti za svěřené žáky. Aktivní spolupráce pedagogického doprovodu s pracovníky OGV a zvýšený dohled nad žáky je tedy nutností.

15. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití blesku, stativu, či selfie-stick, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak.

16. Osoby v podnapilém stavu, ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány. Při neochotě návštěvníka uposlechnout pokynů pracovníků OGV, bude vyžádána asistence policie ČR
(§ 13, zák. č. 283/91 Sb.).

17. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu OGV, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák. č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů OGV a vymáhán na návštěvníkovi právní cestou.

18. Návštěvník bere na vědomí, že při akcích konaných pod její záštitou může být zachycen na audiovizuální dokumentaci (fotografie, video, audio). Svůj nesouhlas může vyjádřit pracovníkovi galerie, který materiál pořizuje, případně se informovat na e-mailu ogv@ogv.cz.

19. Přání, pochvaly, připomínky, žádosti, či stížnosti mohou návštěvníci OGV uplatnit písemně v návštěvní knize, prostřednictvím formuláře na webových stránkách OGV (www.ogv.cz), osobně nebo telefonicky v OGV, Komenského 10, Jihlava, tel.: 567 301 680.

20. Návštěvník je povinen dodržovat všechna aktuální zákonná nařízení upravující zdravotní bezpečnost v době pandemie Covid-19 a dbát v tomto ohledu i pokynů pracovníků galerie.

 

 

Přejeme příjemný pobyt v prostorách OGV.

Návštěvní řád Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, Masarykovo nám. 24
Tento návštěvní řád nabývá platnosti dne: 11. 5. 2020