Historie sbírky

Lacina Bohdan
Krajina s očnicemi, 1967
Tichý František
Kouzelník s kartami, 1932
Lacinová Sylva
Černé myšlenky, 1963
Zrzavý Jan
Haldy, 1951
Jarcovják Vladimír
Štít, 1971
1
5

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě svou výstavní a sbírkovou činnost zaměřuje na umění 19. - 21. století, v současné době spravuje více jak 6 000 sbírkových předmětů.  Důležitým impulzem, který významně ovlivnil počátky utváření sbírky, byl dar paní Marie Kovaříkové, která soubor tehdejší sbírky jihlavského muzea obohatila o 79 uměleckých děl převážně českého umění počátku dvacátého století.  Náplň dalšího rozšiřování sbírky byla z velké části dána dobovou organizací chodu státních galerií, jež centrálně spravovalo ministerstvo kultury. Pro galerie, které měly malý sbírkový fond a nemohly sestavit ucelenější stálou expozici 20. století, provádělo ministerstvo zvláštní nákupy uměleckých děl.Sbírka Krajské galerie Vysočiny se od samého počátku formovala především jako sbírka českého umění 20. století. Vedle děl malířů regionálního významu se nakupovala díla autorů celostátního významu. S prvními nákupy se dostávali do galerie i díla tehdy propagovaného „socialistického realismu“. V nákupech převažovaly cenově výhodnější grafiky a kresby nad obrazy. Početně nejméně byla nakupována díla sochařská. Díla devatenáctého století se získávala ojediněle.Progresivní výstavní aktivita galerie druhé poloviny šedesátých let se projevila na mnoha pozoruhodných nákupech, které jsou dnes ozdobou sbírky. Další významnější akvizice do roku 1989 byly zaměřeny především na dokupování děl Skupiny 42, meziválečné sociální malby, krajinářů Umělecké besedy či Mařákovy školy. Od roku 2005 byl ve výstavní činnosti kladen nový důraz na soudobé české umění, zvláště pak prezentaci umělců z generace „Tvrdohlavých“. Tímto směrem se orientovala též střídmější akviziční činnost galerie.